கருத்துரை;

நண்பரே, வணக்கம். பிறக்கும்போதே இறப்பும் நிச்சயிக்கப்பட்டு விடுகிறது.இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த சமூகத்திற்காக என்ன செய்தாய்? சிந்தனை செய்வாயாக!?!?!?!

Leave a Reply


To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
You may enter either the first Tamil word or the second English word. But Do not enter both.
Anti-Spam Image